วันจันทร์ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2554

ข้อสอบฟิสิก

ข้อสอบฟิสิกส์
8.วัตถุหนัก 50 N วางบนพื้นราบ มีค่าสัมประสิทธ์ความเสียดทาน 0.5 ถ้าออกแรงดึงวัตถุนี้ ในทิศทำมุม 60 องศา กับพื้นระดับ ปรากฎว่าวัตถุเริ่มจะเคลื่อนที่พอดี จงหา ขนาดของแรงดึงและแรงปฏิกิริยาของพื้น


ข้อสอบฟิสิกส์
7.วัตถุก้อนหนึ่งมวล  80 นิวตัน ผูกไว้กับเชือกเบายาว 1 m เมื่อออกแรงดึงวัตถุ ในทิศขนานกับพื้นระดับจนเชือกทำมุม 30 องศา กับแนวดิ่ง จงหาขนาดของแรงดึงและความตึงในเส้นเชือก


วันจันทร์ที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2554

สาระวิทยาศาสตร์

http://th.wikipedia.org/wiki/ความโน้à

สนามของแรง(Field Force) 

 แรง(Force) หมายถึง  สิ่งที่มากระทำต่อวัตถุ  แล้วทำให้วัตถุเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพเคลื่อนที่  เช่น ถ้ามีแรงมากระทำต่อวัตถุที่กำลังเคลื่อนที่  อาจทำให้วัตถุนั้นหยุดนิ่ง,  เคลื่อนที่ช้าลง , เคลื่อนที่เร็วขึ้น  หรืออาจเปลี่ยนทิศทางเคลื่อนที่
       แรง มี 2 ประเภท คือ  แรงสัมผัส  และ   แรง ไม่สัมผัสหรือแรงสนาม(Field  Force)
สนามของแรงคือ    บริเวณที่มีอำนาจของแรงส่งไปถึงสนามของแรง  หรือบริเวณในอวกาศที่สามารถเกิดแรงกับวัตถุที่วางอยู่ในบริเวณนั้น          แบ่งเป็น  3  ประเภท  คือ
           1)สนามแม่เหล็ก(Magnetic   Field)
           2)สนามไฟฟ้า(Electric       Field)
           3)สนามโน้มถ่วง(Gravitational     Field)
   1)สนามแม่เหล็ก  คือ   มีแรงกระทำต่อวัตถุที่เป็นสารแม่เหล็ก  เกิดจากวัตถุนั้นวางอยู่ในสนามของแรง   เช่น  วัตถุ  จะถูกแรงกระทำเมื่อวางอยู่ในสนามแม่เหล็ก
   2)สนามไฟฟ้า     คือ  บริเวณที่สามารถเกิดแรงไฟฟ้า    เมื่อวัตถุที่มีประจุไฟฟ้าอยู่ในสนามไฟฟ้า  วัตถุนั้นก็จะถูกแรงจากสนามไฟฟ้ากระทำ    หรือก็คือ  ประจุไฟฟ้าจะถูกกระทำเมื่อวางอยู่ในสนามไฟฟ้า
   3)สนามโน้มถ่วง คือ  บริเวณที่สามารถเกิดแรงโน้มถ่วงหรือน้ำหนัก หรือบริเวณโดยรอบโลกที่สามารถส่งแรงดึงดูดกระทำต่อวัตถุที่วางอยู่ในบริเวณ นั้น        เมื่อมีวัตถุที่มีมวลอยู่ในสนามโน้มถ่วง       วัตถุนั้นก็จะมีน้ำหนัก     ถ้าวัตถุไม่อยู่ในสนามโน้มถ่วงวัตถุนั้นก็จะไม่มีน้ำหนัก    หรือก็คือ  วัตถุที่มีมวลจะถูกกระทำเมื่อวางอยู่ในสนามโน้มถ่วง

         คำอธิบายความหมายทั้ง 3  หัวข้อดูตาม การอ้างอิงคะ
%B8%A1%E0%B8%96%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%87

access

http://www.thaiall.com/teachaccess/
คลิกที่นี้